Samen buiten sporten

Resultaat gericht

Gecertificeerde Trainer

algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden FIT in West-Friesland

Definities

 1. FIT in West-Friesland: FIT in West-Friesland, gevestigd te Hem onder KvK nr. 81343345.
 2. Klant: degene met wie FIT in West-Friesland een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FIT in West-Friesland en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FIT in West-Friesland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die FIT in West-Friesland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die FIT in West-Friesland hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderzins kenbaar zijn gemaakt, kan FIT in West-Friesland te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door FIT in West-Friesland vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.(Hierin is rekening gehouden met verplichte zon- en feestdagen en een vakantiesluiting in de zomer).
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door FIT in West-Friesland een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. FIT in West-Friesland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient FIT in West-Friesland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 8. FIT in West-Friesland heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Het cursusgeld of lidmaatschapsgeld dient minimaal 1 (één) week voor aanvang van de cursus of training door FIT in West-Friesland zijn te ontvangen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal FIT in West-Friesland prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met FIT in West-Friesland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant de betaling niet op tijd heeft uitgevoerd, en niet op tijd door FIT in West-Friesland ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus of trainingen.
 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FIT in West-Friesland gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FIT in West-Friesland
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FIT in West-Friesland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FIT in West-Friesland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn medewerkingen aan de uitvoering van de overeenkomst door FIT in West-Friesland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FIT in West-Friesland te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enig uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FIT in West-Friesland te verrekenen met een vordering op FIT in West-Friesland

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van FIT in West-Friesland die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn gebleven
 2. De klant geeft op eerst verzoek van FIT in West-Friesland de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FIT in West-Friesland enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst

 1. FIT in West-Friesland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. FIT in West-Friesland heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FIT in West-Friesland tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FIT in West-Friesland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm op gewenste wijze beschikbaar aan FIT in West-Friesland.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet ander voortvloeit.
 3. Indien en zover de klant dit verzoekt, retourneert FIT in West-Friesland de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorde de door FIT in West-Friesland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst daardoor in vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen FIT in West-Friesland en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van maximaal 1 jaar, tenzij de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn de partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant FIT in West-Friesland schriftelijk in gebreke stellen. 
 4. Wanneer de overeenkomst tussen FIT in West-Friesland en de klant betreffende de dienst wordt aangegaan, kan het inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld kan niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn.

Opzeggen overeenkomst dienst voor (on) bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voor genoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
 5. Wanneer de overeenkomst tussen FIT in West-Friesland en de klant betreffende de dienst wordt aangegaan, kan het inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld kan niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn.
 6. FIT in West-Friesland behoudt het recht een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgt de deelnemers het volledige cursusgeld of lidmaatschapsgeld terug.
  7. FIT in West-Friesland is niet verantwoordelijk voor de klant op het moment dat hij/zij geen gebruik maakt van onze diensten maar wel een betalingsverplichting is aangegaan bij het afsluiten van het abonnement. Wijzigingen/annuleren/bevriezen zal altijd in overleg gaan en is pas akkoord na goedkeuring.
  8. Het is mogelijk om het abonnement tijdig te pauzeren in verband met blessure, ziekte, of ander letsel. Het pauzeren van het abonnement is niet mogelijk bij vakantie oid. Het pauzeren van het abonnement gaat altijd in overleg.

Vrijwaring

De klant vrijwaart FIT in West-Friesland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FIT in West-Friesland geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door FIT in West-Friesland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant FIT in West-Friesland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na de constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen FIT in West-Friesland uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat FIT in West-Friesland in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klachten betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FIT in West-Friesland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan FIT in West-Friesland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FIT in West-Friesland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als FIT in West-Friesland een overeenkomst aangaat met meerder klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan FIT in West-Friesland verschuldigd zijn. De klant dient zichzelf goed te controleren over de geschiktheid voor het deelnemen van de overeenkomst. Bij gezondheidsklachten of overgewicht kan er eerst een advies ingewonnen worden bij een arts. 

Aansprakelijkheid FIT in West-Friesland

 1. FIT in West-Friesland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Hierdoor is FIT in West-Friesland niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Alle gedeelde adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 2. FIT in West-Friesland is nooit aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door een oorzaak, ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 3. FIT in West-Friesland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien FIT in West-Friesland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van FIT in West-Friesland vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:86 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht om de overeenkomst te ontbinden tot 24 uur voor de aanvang van de dienst, de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% aan administratiekosten.
 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FIT in West-Friesland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 3. FIT in West-Friesland behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus. 
 4. Is de nakoming van de verplichtingen door FIT in West-Friesland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FIT in West-Friesland in verzuim is.
 5. FIT in West-Friesland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien FIT in West-Friesland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FIT in West-Friesland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FIT in West-Friesland kan worden toegerekend in een van de wil van FIT in West-Friesland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid van FIT in West-Friesland kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FIT in West-Friesland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FIT in West-Friesland er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. FIT in West-Friesland is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. FIT in West-Friesland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FIT in West-Friesland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FIT in West-Friesland.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FIT in West-Friesland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar FIT in West-Friesland is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Samen buiten sporten

Resultaat gericht

Gecertificeerde Trainer

Trainingen

Hardlooptrainingen

** BelangrijK **
Je kunt je in de FIT in West-Friesland trainingsapp aanmelden voor de hardlooptraingen en de FIT Training. Download 'm hier.

 

 

Over ons

De trainingen bij FIT in West-Friesland worden gegeven door Thijs Vlam en Marco Jong. Meer informatie over de trainers?